Privacy-Policy

Fotostudio Hans & Peter, gevestigd aan Luxemburglaan 2 Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.fshp.nl
Luxemburglaan 2 Zoetermeer
05-40201101 / 06-53305723
Hans & Peter zijn samen de Functionaris Gegevensbescherming van Fotostudio Hans & Peter Hij/zij is te bereiken via info@fshp.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotostudio Hans & Peter verwerkt de volgende persoonsgegevens die op onze site achter gelaten kunnen worden. Naam, emailadres, telefoonnumer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fshp.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotostudio Hans & Peter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Fotostudio Hans & Peter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
  personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
  van Fotostudio Hans & Peter) tussen zit. Fotostudio Hans & Peter gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Fotostudio Hans & Peter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
  hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Fotostudio Hans & Peter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Fotostudio Hans & Peter gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotostudio Hans & Peter en heeft u het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
  naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fshp.nl. Om er zeker
  van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
  bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fotostudio Hans & Peter wil u er tevens op wijzen dat u de
  mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Fotostudio Hans & Peter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, neem dan contact op via info@fshp.nl